Quản trị tự động hóa

Quản trị tự động hóa giúp IBI School tối đa tự động hóa các quy trình của một trường học tiếng Anh từ quy trình ghi danh, quản lý học viên, quản lý giáo viên đến quy trình kiểm tra và báo cáo học tập. Đặc biệt các đối tác IBI School được phân quyền thực hiện độc lập các quy trình này. Hệ thống bao gồm các tính năng sau:

1. Admissions and enrollment 

 • eEnrollment
 • Student management 

2. Assessment

 •     Online placement tests
 •     Online report

3. Class attendance

4. Academic and teacher management 

 • Teacher registration 
 • Teacher management 
 • eScheduling 
 • Class management 
 • eBadges
 • eEvaluation 

5. Student care and communication 

 • eReminder 
 • eTracking 
 • eBadges
 • eConnect